20 Nov

Krok Trio - 1987

Rate this item
(0 votes)

Floros Floridis/Dimitris Polyzoidis/ Michalis Siganidis - Krok Trio
Floros Floridis, clarinet, alto saxophone, soprano saxophone
Dimitris Polyzoidis, violin, viola
Michalis Siganidis, contrabass

Recorded 23.10.1986 - J.n.d. Records/6, J.n.d. Records/91087
Last modified on Wednesday, 20 November 2013 17:51
back to top